KinderYoga bij Karin
Een ontdekkingsreis naar jezelf

Algemene voorwaarden en privacybeleid.

·     Het ondertekenen van het inschrijfformulier en het betalen van het lesgeld betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.

·     Aanmelden kan telefonisch bij Karin Ottenheim 06 29 56 37 90 of via karin@kinderyogabijkarin.nl. U krijgt dan een aanmeldingsformulier toegestuurd.

·     Het deelnemen aan de lessen is geheel voor eigen risico. Kinderyogabijkarin kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of opgelopen letsel van het kind. De verzorger/ouder is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten onmiddellijk te melden aan de docent, voor aanvang van de les. Soms wordt er tijdens de les voedsel geproefd. De ouder/verzorger is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van eventuele allergieën aan de docente.

·     Bij opgave van bepaalde medische redenen kan kinderyogabijkarin overwegen het kind te weigeren voor deelname aan de lessen. De weigering kan o.a. gebaseerd zijn op invloed op de veiligheid/verstoring van de groep of het ontbreken van voldoende kennis over de aandoening van het kind door de docent. Dit gebeurt in goed overleg met de ouders/verzorgers.

·     Een kinderyogales is geen therapie of geneeswijze en vervangt niet de regulier geneeswijze, maar kan hierbij wel een waardevolle lichamelijke en geestelijke ondersteuning bieden.

·     Het kind wordt verzocht om makkelijk zittende, niet knellende kleding te dragen. Geen rokjes of jurkjes tenzij er een legging onder gedragen wordt. Graag op blote voeten of sokken de yogaruimte betreden.

·     Kinderyogabijkarin stelt zich niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van eigendommen van kinderen en ouders. Kinderyogabijkarin stelt de ouders/verzorgers aansprakelijk voor eventuele schade die door het kind wordt aangericht aan de yogaruimte en inventaris van kinderyogabijkarin.

 ·     Om de lessen op tijd te starten heeft het kind vanaf 5 minuten voor aanvang van de les toegang tot de yogaruimte. Als het kind eerder aanwezig is en dus nog niet naar binnen kan, is kinderyogabijkarin niet verantwoordelijk om op het kind te letten. Het  kind zelf of zijn of haar ouder/verzorger zijn hiervoor verantwoordelijk. Het is belangrijk dat het kind op tijd aanwezig is.

·     Bereikbaarheid van de ouders/verzorgers: tijdens de lessen dient er altijd iemand bereikbaar te zijn voor het geval er iets met het kind aan de hand is. Ouders / verzorgers zorgen ervoor dat alle telefoonnummers waarop zij mogelijk bereikbaar zijn, bekend zijn bij kinderyogabijkarin. Tussentijdse wijzigingen worden tijdig doorgegeven.

·     Het kan zijn dat kinderyogabijkarin, het kind of een ouder/verzorger het vermoeden heeft dat het kind beter in een andere groep tot zijn of recht komt met kinderyogalessen. Na onderling overleg kan hiertoe besloten worden. De eindbeslissing hierover ligt bij kinderyogabijkarin.

·     Het lesgeld is het vooraf afgesproken bedrag zoals dat vermeld staat in de meest recente brief, folder en- of website. Het lesgeld dient vooraf, uiterlijk voor de eerste lesdatum, volledig te worden overgemaakt op bankrekening NL 55 INGB 0679 3096 24 t.n.v. K.W.H. Ottenheim o.v.v. de naam van het deelnemende kind. Wanneer de betalingsverplichting niet tijdig wordt nagekomen, behoudt kinderyogabijkarin zich het recht het kind toegang tot de kinderyogalessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

·     De kinderyogalessen worden meestal gegeven in blokken van 15 lessen. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen. Als een kind niet meer wil deelnemen aan een volgend blok, dient dit minstens 2 weken van tevoren te worden aangegeven, zodat anderen de kans hebben om zich aan te melden. Op Nationale feestdagen en in de schoolvakantie worden er geen lessen gegeven tenzij anders aangegeven.

·     Het kan altijd voorkomen dat een kind in een lessenserie een keer niet kan, bijvoorbeeld als het ziek is. Er is dan een mogelijkheid om die les dan aan het eind van de serie in te halen. Meerdere gemiste lessen kunnen niet worden ingehaald.

·     Een cursus gaat van start bij voldoende aanmeldingen. Kinderyogabijkarin zal bij onvoldoende aanmeldingen de betrokkenen op de hoogte stellen en eventueel betaald cursusgeld retourneren of de mogelijkheid openhouden om in te stromen op een ander of later tijdstip.

·     Het kan zijn dat kinderyogabijkarin foto’s tijdens de kinderyogales maakt of een stukje filmt. Dit kan mogelijk gebruikt worden voor een brief, folder of de website. Mocht u hier bezwaar tegen hebben, meld dit dan op het inschrijfformulier of voor de aanvang van de eerste les.

·     Indien de groepen vol zijn, wordt het kind op de wachtlijst geplaatst, je wordt hierover geïnformeerd. Indien je hiervan geen gebruik (meer) wilt maken, graag even doorgeven.

·     Bij verhindering wordt het op prijs gesteld als er voortijdig afgemeld wordt via telefoonnummer 06 29 56 37 90 of per mail: karin@kinderyogabijkarin.nl,


Privacy Beleid volgens de wet Algemene verordening Gegevensbescherming

Dit document is voor het laatst aangepast op 14 september 2019.

Kinderyogabijkarin.nl, gevestigd aan de Bijenvlucht 22, 3871JJ  Hoevelaken, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in dit privacy beleid.

Contactgegevens Kinderyogabijkarin.nl, Bijenvlucht 22, 3871JJ  Hoevelaken, 06 295 637 90. Karin Ottenheim is de Functionaris Gegevensbescherming van Kinderyogabijkarin,. Zij is te bereiken via karin@kinderyogabijkarin.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken: Kinderyogabijkarin verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf (of als ouder/verzorger) aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam leerling
 • Geboortedatum leerling
 • Naam basisschool & groep
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Kinderyogabijkarin verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van de leerling:

 • Gezondheid 
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via karin@kinderyogabijkarin.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken: Kinderyogabijkarin verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling (grondslag: wettelijke verplichting)
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (grondslag: toestemming)
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (grondslag: toestemming)
 • Verzenden van onze nieuwsbrief (grondslag: toestemming)
 • Verwerking van persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte
 • De leerlingen (of hun ouders/voogd) te kunnen bereiken vanwege calamiteiten tijdens of buiten de les (grondslag: toestemming)
 • Doel verwerking bijzondere persoonsgegevens (gezondheid en personen onder 16 jaar): Kinderyogabijkarin maakt gebruik van een inschrijfformulier om een naar eventuele medische gegevens te vragen die relevant kunnen tijdens de yogales (grondslag: toestemming). Omdat de meeste leerlingen onder de 16 jaar zijn, worden de ouders/voogd gevraagd dit inschrijfformulier in te vullen en akkoord te gaan met het gebruik van de verstrekte gegevens in lijn met dit Privacy Beleid.

Geautomatiseerde besluitvorming: Kinderyogabijkarin neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van 4Kinderyogabijkarin) tussen zit. Kinderyogabijkarin gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: Outlook, Windows Office.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren: Kinderyogabijkarin bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Onze algemene bewaartermijn voor opgeslagen gegevens is maximaal 1 jaar na het aflopen van de dienstverlening aan een leerling. De gegevens ten behoeve van de financiële administratie blijven zeven jaar bewaard.

Waar worden gegevens bewaard: Wanneer je je aanmeldt voor onze diensten vragen we om persoonsgegevens te verstrekken. Deze worden opgeslagen in een eigen beveiligd systeem  van Kinderyogabijkarin. Dossiers met privacygegevens worden tevens bewaard op locatie in een afgesloten ruimte op ons adres.

Delen van persoonsgegevens met derden: Kinderyogabijkarin verkoopt geen persoonsgegevens aan derden en zal deze uitsluitend vertrekken aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken: Kinderyogabijkarin gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen: Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door kinderyogabijkarin en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar karin@kinderyogabijkarin.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . Kinderyogabijkarin wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen: Kinderyogabijkarin neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via karin@kinderyogabijkarin.nl